singpore งบสองหมื่น

การเดินทางไปยัง Gardens by the Bay ให้นั่ง MRT สายสีเหลือง Circle Line
มาลงที่สถานี Bayfront แล้วเดินออกมาทาง Exit B ตามป้าย Gardens by the Bay
ไปเดินตามทางลอดใต้ดินมาเรื่อยๆ จนสุดทางแล้วขึ้นลิฟท์มาด้านบนถนน
เดินมาทางขวาตามทางเดินมาเรื่อย ๆ จนถึงสะพานข้ามคลองเข้าสู่ Gardens by the Bay