เที่ยวโฮมสเตย์ที่บ้านจำรุงจังหวัดระยอง เพื่อศึกษาวิธีความเป็นอยู่แบบชาวบ้าน
และการใช้ชีวิตอย่างพอเพียง โดยการปลูกผลไม้โดยไม่ใช้สารเคมี